THÔNG TƯ 133 NĂM 2018

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 133/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 mon 12 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

Căn cứ qui định Kế toán ngày đôi mươi tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6năm 2015;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng03 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về report tài chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổchức của cục Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng02 trong năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về giao dịch thanh toán điện tử trong chuyển động tài chính;

Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 11năm 2016 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của chính phủ nước nhà về thanh toán giao dịch điện tửtrong vận động tài chính;

Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Kho bạc bẽo Nhà nước trực thuộc bộ Tài chính;

Theo đề xuất của tổng giám đốc Kho bội bạc Nhànước;

Bộ trưởng cỗ Tài chính phát hành Thông bốn hướngdẫn lập report tài chủ yếu nhà nước.

Bạn đang xem: Thông tư 133 năm 2018

ChươngI

QUYĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này hướng dẫnbiểu mẫu, quy trình lập, gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập Báocáo tài chính nhà nước; các chỉ tiêu ví dụ của báo cáo tài chủ yếu nhà nước;kiểm tra việc lập report tài chủ yếu nhà nước.

Điều2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị chức năng lập Báo cáotài bao gồm nhà nước và những cơ quan, solo vị, tổ chức đưa tin để lậpBáo cáo tài chính nhà nước, bao gồm:

1. Cỗ Tài chính.

2. Kho bội nghĩa Nhà nước cáccấp - bộ Tài chính.

3. Vụ ngân sách nhànước - cỗ Tài chính.

4. Cơ quan Thuế những cấp- cỗ Tài chính.

5. Tổng viên Hải quan liêu -Bộ Tài chính.

6. Cục quản lý nợ vàTài bao gồm đối ngoại - bộ Tài chính.

7. Cục Tài bao gồm doanhnghiệp - cỗ Tài chính.

8. Vụ Tài chủ yếu cácngân sản phẩm và tổ chức triển khai tài bao gồm - cỗ Tài chính.

9. Cục quản lý công sản- bộ Tài chính.

10. Tổng cục Dự trữ Nhànước - bộ Tài chính.

11. Bảo đảm xã hộiViệt Nam.

12. Cơ hòm chínhđịa phương: bao gồm Sở Tài bao gồm thuộc Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trựcthuộc tw (sau đây call là “Sở Tài chính”); chống Tài chính - Kế hoạchthuộc Ủy ban quần chúng. # huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phốthuộc tp trực thuộc trung ương (sau đây call là “Phòng Tài bao gồm - Kếhoạch”).

13. Ủy ban dân chúng xã,phường, thị xã (sau đây hotline là “Ủy ban nhân dân cấp cho xã”).

14. Các đơn vị dự toáncấp I thuộc giá thành cấp trung ương, tỉnh, thị trấn (sau đây call là “đơn vị dựtoán cấp I”).

Điều3. Trình report tài chủ yếu nhà nước

1. Kho bạc bẽo Nhà nước lậpBáo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, trình cỗ Tài bao gồm để trình chủ yếu phủ,báo cáo Quốc hội.

2. Kho bạc bẽo Nhà nước cấptỉnh lập báo cáo tài thiết yếu nhà nước tỉnh, xin ý kiến Sở Tài chính bởi văn bản(thời hạn trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày xin ý kiến), trình Ủyban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Điều4. Hình thức lập, yêu thương cầu đối với thông tin của report cung cấp thông tin tàichính, báo cáo tài chính nhà nước

1. Hiệ tượng lập

a) báo cáo cung cấpthông tin tài chủ yếu phải được lập cùng thời điểm kế toán năm với báo cáo tài chính nhànước, từ thời điểm ngày 01 tháng 01 cho ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

b) lúc lập báo cáo tàichính bên nước, thực hiện sa thải các số liệu tạo nên từ các giao dịch nộibộ theo biện pháp tại Điều 11 của Thông bốn này.

2. Yêu cầu thông tin

a) bắt buộc phản ánh trungthực, khách quan, hợp lí thông tin tài thiết yếu Nhà nước (đối với report tàichính công ty nước); đề đạt trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chínhcủa đơn vị chức năng mình và các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu tất cả (đối với báo cáo cungcấp thông tin tài chính).

b) đề nghị được trình bàyphù hợp với yêu cầu quản lý.

c) Phải bảo vệ tínhnhất quán, liên tục và tính so sánh.

ChươngII

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Mục1. BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Điều5. Biểu mẫu, nội dung, quá trình lập report cung cấp tin tức tài chính

1. Kho bội nghĩa Nhà nước cáccấp lập báo cáo cung cấp tin tức tài chính phục vụ việc tổng hợp, lập Báo cáotài thiết yếu nhà nước. Thay thể:

a) Kho bạc bẽo Nhà nước cáccấp: report về các thông tin tài chính tương quan đến chuyển động thu, chi ngânsách công ty nước vào năm report được lập theo hướng dẫn trên Thông tư77/2017/TT-BTC ngày 28 mon 7 năm 2017 hướng dẫn chính sách kế toán ngân sách nhànước và chuyển động nghiệp vụ Kho bội nghĩa Nhà nước; các thông tin bổ sung để tổnghợp, lập report tài chủ yếu nhà nước.

b) Kho tệ bạc Nhà nước:Báo cáo nợ công được lập theo hướng dẫn tại Thông bốn số 74/2018/TT-BTC ngày 16tháng 8 năm 2018 hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ củaChính phủ, cơ quan ban ngành địa phương; thống kê, theo dõi những khoản nợ cho vay vốn lạivà bảo hộ của chủ yếu phủ.

c) Kho bạc tình Nhà nước cấphuyện: report tổng hợp thông tin tài chủ yếu huyện (bao gồm: report tổng hợpthông tin tình trạng tài chính huyện; báo cáo tổng vừa lòng thông tin công dụng hoạtđộng tài chính huyện; report tổng hợp thông tin lưu giao dịch chuyển tiền tệ huyện;Thuyết minh report tổng hợp tin tức tài chủ yếu huyện) được lập tương tự như nhưBáo cáo tài thiết yếu nhà nước.

2.Các cơ quan, đối kháng vị, tổ chức quy định trường đoản cú Khoản 4 mang đến Khoản 12 Điều 2 của Thôngtư này lập báo cáo cung cấp thông tin tài bao gồm gửi Kho bạc đãi Nhà nước đồng cấp.Cụ thể:

a)Cơ quan lại Thuế các cấp: report được lập theo phía dẫn tại chế độ kế toán nghiệpvụ thuế trong nước phản ánh các thông tin về: thu thuế, phí, lệ mức giá và thu nội địakhác phân phát sinh trong năm báo cáo; tiền, buộc phải thu, bắt buộc trả tại thời gian kếtthúc năm report liên quan tiền đến nhiệm vụ thu thuế và các khoản thu nội địa khácgiao phòng ban Thuế quản lí lý.

b) Tổng viên Hải quan:Báo cáo về các khoản thu thuế, phí, lệ tầm giá phát sinh những năm báo cáo; tiền,phải thu, đề nghị trả tại thời điểm ngừng năm report liên quan cho nghiệp vụthu thuế với thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập vào được lập theo hướngdẫn tại Thông bốn số 112/2018/TT-BTC ngày 15 mon 11 năm 2018 sửa đổi, té sungmột số điều trên Thông bốn số 174/2015/TT- BTC ngày 10 mon 11 năm năm ngoái của Bộtrưởng cỗ Tài chính hướng dẫn kế toán nhiệm vụ thuế với thu khác đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu.

c) Cục thống trị Nợ vàTài thiết yếu đối nước ngoài - bộ Tài chính: report tài chủ yếu của Quỹ tích điểm trả nợ đượclập theo hướng dẫn trên Thông bốn số 109/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018của bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu hướng dẫn chế độ kế toán vận dụng cho Quỹ tích lũytrả nợ.

d) viên Tài bao gồm doanhnghiệp - cỗ Tài chính: báo cáo theo biểu chủng loại B01/CCTT luật tại Phụ lục 02ban hành cố nhiên Thông bốn này đề đạt vốn của phòng nước tại công ty dotrung ương thống trị tại thời điểm xong xuôi năm báo cáo; báo cáo tài chủ yếu củaQuỹ hỗ trợ sắp xếp và cải tiến và phát triển doanh nghiệp lập theo phía dẫn tại chế độ kếtoán áp dụng cho Quỹ.

đ) Vụ Tài bao gồm cácngân hàng và những tổ chức tài bao gồm - bộ Tài chính:

Báo cáo theo biểu mẫuB02/CCTT điều khoản tại Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này đề đạt vốncủa công ty nước tại bank và những tổ chức tài do tại trung ương thống trị tạithời điểm chấm dứt năm báo cáo.

e)Cục quản lý công sản - bộ Tài chính: report theo biểu mẫu B03/CCTT quy địnhtại Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này, bội phản ánh tin tức tài chính nhànước liên quan đến gia sản công theo từng địa phận (trung ương, tỉnh, huyện)được viên theo dõi, làm chủ trong các đại lý dữ liệu tổ quốc về gia sản công.

g) Tổng cục Dự trữ Nhànước - bộ Tài chính: report tài chính tổng vừa lòng của vận động dự trữ đất nước đượclập theo hướng dẫn tại Thông tư số 108/2018/TT-BTC ngày 15 mon 11 năm 2018của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài thiết yếu hướng dẫn chế độ kế toán dự trữ quốc gia.

h) bảo đảm xã hội ViệtNam:

- report tài chínhtổng hợp của các Quỹ thuộc làm chủ của đơn vị theo khuyên bảo tại Thông tứ số102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn chế độ kế toán bảo đảm xãhội và những thông tin bổ sung để tổng hợp, lập report tài thiết yếu nhà nước.

- báo cáo tài chínhtổng vừa lòng và báo cáo bổ sung thông tin tài bao gồm cho hoạt động nội ngành theohướng dẫn trên Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày thứ nhất tháng 11 năm 2018 về việchướng dẫn lập report tài chủ yếu tổng phù hợp của đơn vị kế toán nhà nước là solo vịkế toán cấp cho trên.

i)Sở Tài chính: report theo biểu chủng loại B04/CCTT biện pháp tại Phụ lục 02 ban hànhkèm theo Thông tứ này, phản nghịch ánh tin tức tài bao gồm nhà nước tương quan đến vốncủa đơn vị nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài thiết yếu khác (nếucó) bởi vì địa phương quản lý.

3.Ủy ban nhân dân cấp cho xã lập báo cáo tài chính xã theo phía dẫn tại chính sách kếtoán giá cả và tài thiết yếu xã với gửi Kho bạc tình Nhà nước cấp cho huyện.

4.Các đơn vị dự trù cấp I lập báo cáo cung cấp thông tin tài bao gồm gửi Kho bạcNhà nước đồng cấp, bao gồm:

a) trường hợp đơn vị chức năng dựtoán cung cấp I không có đơn vị kế toán trực thuộc: báo cáo tài bao gồm được lập theohướng dẫn trên Thông bốn 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 về phía dẫnchế độ kế toán tài chính hành chính, sự nghiệp và báo cáo bổ sung tin tức tài chínhđược lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm2018 về bài toán hướng dẫn lập báo cáo tài chủ yếu tổng phù hợp của đơn vị kế toán nhànước là đơn vị kế toán cung cấp trên.

b) ngôi trường hợp đơn vị chức năng dựtoán cấp I có đơn vị chức năng kế toán trực thuộc: report tài thiết yếu tổng hợp cùng Báo cáobổ sung tin tức tài chủ yếu được lập theo phía dẫn trên Thông tứ số99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 về vấn đề hướng dẫn lập report tàichính tổng hòa hợp của đơn vị chức năng kế toán bên nước là đơn vị chức năng kế toán cấp trên.

5.Các solo vị dự toán cấp I không giống (ngoài những đơn vị mức sử dụng tại Khoản 4 Điều này)có cơ chế riêng về lập báo cáo tài bao gồm hoặc báo cáo tài chính tổng phù hợp (hợpnhất): báo cáo tài chủ yếu hoặc report tài bao gồm tổng đúng theo (hợp nhất) được lậptheo lý giải tại chế độ kế toán áp dụng cho đối chọi vị.

6. Tổng giám đốc Khobạc bên nước phía dẫn cụ thể việc hỗ trợ các thông tin bổ sung để tổng hợp,lập báo cáo tài bao gồm nhà nước.

Điều6. Gửi báo cáo cung cấp thông tin tài bao gồm và thông tin bổ sung cập nhật để tổng hợp,lập report tài chủ yếu nhà nước

1. Report cung cấpthông tin tài bao gồm quy định trên Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 5 củaThông tư:

a) vẻ ngoài gửi báocáo:

Báo cáo được lập dướidạng phiên bản mềm (file điện tử), được phê duyệt, ký kết số theo hiện tượng của pháp luật,hướng dẫn của Kho bạc tình Nhà nước và gửi qua Cổng tin tức điện tử Kho bạc đãi Nhànước theo format file điện tử vì Kho bạc bẽo Nhà nước thông báo.

Việc gửi report cungcấp tin tức tài chủ yếu được tiến hành theo giải pháp của điều khoản hiện hành vềgiao dịch năng lượng điện tử, giao dịch thanh toán điện tử trong chuyển động tài thiết yếu và những văn bảnhướng dẫn bao gồm liên quan.

Hình thức gửi báo cáogiấy (kèm file năng lượng điện tử) chỉ được vận dụng trong ngôi trường hợp đơn vị không đáp ứngđủ những điều kiện đăng ký thanh toán điện tử cùng với Kho bội bạc Nhà nước theo quy định.

b) Thời hạn gửi báocáo:

- Đối với report cungcấp tin tức tài chính gửi Kho bạc tình Nhà nước cung cấp huyện để lập báo cáo tổng hợpthông tin tài bao gồm huyện: trước thời điểm ngày 30 tháng bốn của năm tài bao gồm tiếp theo.

- Đối với báo cáo cungcấp thông tin tài thiết yếu gửi Kho bạc tình Nhà nước cấp tỉnh để lập báo cáo tài chínhnhà nước tỉnh: trước thời gian ngày 30 mon 6 của năm tài chính tiếp theo.

- Đối với báo cáo cungcấp thông tin tài chủ yếu gửi Kho bạc Nhà nước để lập report tài bao gồm nhà nướctoàn quốc: trước thời điểm ngày 01 mon 10 của năm tài thiết yếu tiếp theo.

2. Tổng giám đốc Khobạc nhà nước hướng dẫn việc gửi report cung cấp thông tin tài chính bới Kho bạcNhà nước những cấp lập.

Xem thêm: Giá Xe 3 Bánh Chở Hàng Và Địa Chỉ Bán Xe Ba Bánh Chở Hàng Ht Chuyên Cung Cấp Xe Ba Bánh Chở Hành, Xe Ba Gác Chở Hàng, Xe Thương Binh 3 Bánh

Điều7. Kiểm tra báo cáo cung cấp thông tin tài chính

1. Kho bội bạc Nhà nước cáccấp kiểm tra tính cân đối, vừa lòng lý, vừa lòng lệ của report cung cấp thông tin tàichính của những cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai được lập theo hướng dẫn trên Điều 5 củaThông tứ này.

a) Trường thích hợp báo cáođảm bảo tính cân nặng đối, đúng theo lý, hòa hợp lệ: Kho tệ bạc Nhà nước những cấp triển khai tiếpnhận báo cáo.

b) Trường hợp báo cáokhông bảo đảm tính cân đối, hợp lý, hòa hợp lệ: Kho bạc bẽo Nhà nước những cấp thông báocho đơn vị chức năng trên Cổng thông tin điện tử Kho bạc bẽo Nhà nước, trong số đó nêu rõ lý dotừ chối đón nhận báo cáo. Đơn vị có trọng trách hoàn thiện và gửi lại báo cáotheo lao lý tại Khoản 4 Điều này.

2. Kho bạc tình Nhà nước cáccấp kiểm tra sự phù hợp giữa những chỉ tiêu tạo ra từ các giao dịch nội bộ quyđịnh trên Điểm a, b, c, d Khoản 2; Điểm a, b Khoản 3 cùng Điểm a, b Khoản 4 Điều11 của Thông tứ này.

3. Kho bạc đãi Nhà nước cấptỉnh có trọng trách kiểm tra report tổng hợp thông tin tài thiết yếu huyện. Nộidung kiểm tra thực hiện tương từ bỏ như chính sách tại Khoản 1 Điều 12 của Thông tưnày.

4. Lúc có thông báo củaKho bạc đãi Nhà nước những cấp yêu ước hoàn thiện report cung cấp thông tin tàichính để bảo vệ tính cân nặng đối, tính hợp lý và hợp lệ, các cơ quan, đối kháng vị, tổchức liên quan có nhiệm vụ phối hợp, giải trình, điều chỉnh và gởi lại báocáo trong vòng 05 ngày làm cho việc kể từ ngày thông báo.

5. Trường hợp các cơquan, đối chọi vị, tổ chức không chấp hành đầy đủ, kịp thời chính sách cung cung cấp thôngtin mang lại Kho bạc Nhà nước những cấp chính sách tại Điều

5, Điều 6 và Khoản 4 Điều7 của Thông bốn này, Kho bạc tình Nhà nước những cấp triển khai tổng hợp, báo cáo cáccấp có thẩm quyền để công khai danh sách và tạm dừng chi giá thành của những cơquan, đơn vị chức năng này theo biện pháp tại Khoản 3 Điều 9 của Nghị địnhsố 25/2017/NĐ-CP ngày 14 mon 3 năm 2017 về report tài chủ yếu nhà nước.

Mục2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

Điều8. Biểu mẫu, nội dung các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính nhà nước

1. Kho bạc tình Nhà nước,Kho bạc Nhà nước cung cấp tỉnh lập báo cáo tài bao gồm nhà nước theo biểu mẫu mã quy địnhtại Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về Báo cáotài bao gồm nhà nước.

2. Nội dung những chỉtiêu trên report tài chủ yếu nhà nước được hiện tượng tại Phụ lục 01 ban hành kèmtheo Thông bốn này.

Điều9. Căn cứ lập report tài chính nhà nước

1. Căn cứ lập Báo cáotài bao gồm nhà nước toàn quốc

a)Báo cáo tin báo tài chính của các cơ quan, 1-1 vị, tổ chức triển khai quy địnhtại Khoản 2, Khoản 4 đến Khoản 11 Điều 2 của Thông tứ này.

b) báo cáo cung cấpthông tin tài chính của những đơn vị dự toán cấp I thuộc giá cả cấp trungương.

c) report tài chínhnhà nước tỉnh.

d) report tài chínhnhà nước toàn nước năm trước.

2. địa thế căn cứ lập Báo cáotài bao gồm nhà nước tỉnh

a)Báo cáo đưa thông tin tài chính của các cơ quan, đối chọi vị, tổ chức quy địnhtại Khoản 2, Khoản 4, Khoản 9, Khoản 12 Điều 2 của Thông tư này.

b) report cung cấpthông tin tài chính của những đơn vị dự toán cấp I thuộc túi tiền cấp tỉnh.

c) report tổng hợpthông tin tài chính huyện trực thuộc tỉnh. D) report tài thiết yếu nhà nước thức giấc nămtrước.

Điều10. Trình từ lập báo cáo tài chủ yếu nhà nước

Sau lúc tiếp nhận, kiểmtra, phân loại tin tức trên các báo cáo cung cấp tin tức tài bao gồm của cáccơ quan, 1-1 vị, tổ chức; kết hợp hoàn thiện các báo cáo này, Kho bạc tình Nhà nướccác cấp lập báo cáo tài chủ yếu nhà nước theo hướng dẫn trên Phụ lục 01 ban hànhkèm theo Thông tư này, cùng với trình từ như sau:

1. Report tình hìnhtài chủ yếu nhà nước, report kết quả hoạt động tài chủ yếu nhà nước

a) bước 1: Tổng đúng theo sốliệu

Tổng hợp số liệu cácchỉ tiêu liên quan được trình bày trên các báo cáo được sử dụng làm địa thế căn cứ lậpBáo cáo tài thiết yếu nhà nước pháp luật tại Điều 9 của Thông bốn này.

b) bước 2: vứt bỏ cácgiao dịch nội bộ

Loại trừ các giao dịchnội bộ theo phía dẫn trên Điều 11 của Thông tứ này.

c) bước 3: Tổng đúng theo vàtrình bày báo cáo.

2. Báo cáo lưu chuyểntiền tệ

a) cách 1: xác minh lưuchuyển tiền tệ từ vận động chủ yếu. B) cách 2: xác định lưu giao dịch chuyển tiền tệ từhoạt hễ đầu tư.

c) cách 3: xác định lưuchuyển chi phí tệ từ hoạt động tài chính. D) cách 4: khẳng định lưu đưa tiềnthuần vào kỳ.

đ) cách 5: Xác địnhtiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ. E) bước 6: Xác định ảnh hưởng củachênh lệch tỷ giá.

g) cách 7: Xác địnhtiền và các khoản tương tự tiền cuối kỳ: tổng hòa hợp từ những chỉ tiêu nêu tạiBước 4, 5, 6.

Điều11. Giao dịch thanh toán nội bộ

1. Giao dịch thanh toán nội cỗ làgiao dịch giữa những cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai trong thuộc phạm vi lập báo cáo tàichính đơn vị nước với được đào thải khi lập report tài chủ yếu nhà nước theo hướngdẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 của Điều này.

2. Những giao dịch nội bộphải vứt bỏ khi lập report tài chủ yếu nhà nước toàn nước bao gồm:

a) vấp ngã sung bằng vận ngânsách; bổ sung có mục tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh phí đầu tư giữa giá cả cấp Trungương và túi tiền cấp tỉnh.

b)Vay từ các quỹ tài thiết yếu nhà nước ngoài ngân sách chi tiêu qua hình thức phát hành tráiphiếu chính phủ.

c) Cho chi phí địaphương vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu tiên nước ngoài.

d) Chi, nhất thời ứng kinhphí hoạt động; chi, tạm thời ứng, ứng trước ngân sách đầu tư chương trình dự án, khiếp phíđầu tư xây dựng cơ bản,... Từ bỏ nguồn giá thành nhà nước cho những cơ quan, solo vị,tổ chức thuộc ngân sách chi tiêu cấp trung ương.

đ) giao dịch nội bộgiữa những quỹ tài thiết yếu nhà nước ngoài túi tiền do trung ương quản lý với cáccơ quan, đối chọi vị, tổ chức thuộc giá cả các cấp; giao dịch thanh toán nội bộ giữa những cơquan, 1-1 vị, tổ chức thuộc các cấp ngân sách chi tiêu với nhau (ngoài các giao dịch nộibộ sẽ được loại bỏ khi lập các report tài chủ yếu nhà nước tỉnh, nêu tại điểm cKhoản 3 của Điều này).

3. Các giao dịch nội bộphải loại trừ khi lập report tài bao gồm nhà nước thức giấc bao gồm:

a) ngã sung bằng phẳng ngânsách; bổ sung cập nhật có mục tiêu, thu hồi, trả trả kinh phí giữa ngân sách cấp tỉnhvà giá cả cấp huyện.

b) Chi, tạm thời ứng kinhphí hoạt động; chi, tạm bợ ứng, ứng trước kinh phí chương trình dự án, gớm phíđầu bốn xây dựng cơ bản... Cho các cơ quan, đối chọi vị, tổ chức thuộc chi tiêu cấptỉnh.

c)Giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đối chọi vị, tổ chức thuộc thuộc phạm vi lập Báocáo tài thiết yếu nhà nước tỉnh (giao dịch giữa những cơ quan, solo vị, tổ chức trongcùng phạm vi tỉnh, ngoài giao dịch thanh toán đã được loại trừ khi lập báo cáo tổng hợpthông tin tài chủ yếu huyện trực thuộc tỉnh, nêu tại điểm c Khoản 4 của Điều này).

4.Các giao dịch nội bộ phải đào thải khi lập report tổng hợp thông tin tài chínhhuyện bao gồm:

a) xẻ sung bằng phẳng ngânsách; bổ sung có mục tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh phí giữa ngân sách chi tiêu cấp huyệnvà giá cả cấp xã.

b) Chi, tạm ứng kinhphí hoạt động; chi, trợ thì ứng, ứng trước kinh phí đầu tư chương trình dự án, khiếp phíđầu bốn xây dựng cơ phiên bản cho những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệp tất cả sử dụngngân sách nhà nước thuộc giá cả cấp huyện.

c) thanh toán giao dịch nội bộgiữa những cơ quan, 1-1 vị, tổ chức thuộc thuộc phạm vi lập báo cáo tổng đúng theo thôngtin tài chủ yếu huyện.

5. Trước lúc gửi Báocáo đưa thông tin tài bao gồm cho Kho bạc Nhà nước các cấp theo qui định tạiĐiều 5 của Thông tứ này, những cơ quan, 1-1 vị, tổ chức có nhiệm vụ kiểm tra,đối chiếu các giao dịch nội bộ tương quan đến tin tức tài chính nhà nước củađơn vị bản thân hoặc giao đơn vị mình theo dõi, cai quản lý.

Điều12. Kiểm tra report tài chính nhà nước

1. Nội dung kiểm traBáo cáo tài thiết yếu nhà nước

a) chất vấn danh mụcBáo cáo tài bao gồm nhà nước theo vẻ ngoài tại Điều 30 phương pháp Kếtoán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015.

b) kiểm soát tính pháplý của báo cáo tài chủ yếu nhà nước: đảm bảo báo cáo được phê ưng chuẩn đầy đủ, đúngthẩm quyền.

c) Kiểm tra câu hỏi tổnghợp các báo cáo: đảm bảo an toàn tổng hợp không thiếu thốn số liệu các đơn vị cung cấp thông tin,đảm bảo loại trừ theo lao lý tại Thông tư này.

2. Cơ quan soát sổ Báocáo tài thiết yếu nhà nước

a) bộ Tài thiết yếu kiểmtra báo cáo tài bao gồm nhà nước toàn quốc. B) Kho bạc Nhà nước bình chọn Báo cáotài chính nhà nước tỉnh.

Điều13. Điều chỉnh số liệu báo cáo tài thiết yếu nhà nước

Trường hợp phát hiệnsai sót trên báo cáo tài chính nhà nước, việc kiểm soát và điều chỉnh số liệu được thực hiệnnhư sau:

1. Đối với report tàichính công ty nước toàn quốc: trường hợp chưa được report Quốc hội, Kho bạc Nhànước thực hiện điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài bao gồm nhà nước việt nam nămđó; ngôi trường hợp sẽ được report Quốc hội, Kho bạc bẽo Nhà nước thực hiện điều chỉnhsố liệu trên report tài chính nhà nước cả nước của năm đang phát hiện tại sai sótvà thuyết minh về việc kiểm soát và điều chỉnh này.

2. Đối với report tàichính đơn vị nước tỉnh: ngôi trường hợp không được report Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,Kho bội nghĩa Nhà nước cấp cho tỉnh thực hiện điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chínhnhà nước tỉnh giấc năm đó; trường hợp đã được report Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh,Kho tệ bạc Nhà nước cung cấp tỉnh triển khai điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chínhnhà nước tỉnh giấc của năm đang phát hiện nay sai sót và thuyết minh về việc điều chỉnhnày.

ChươngIII

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều14. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

Thông tư này còn có hiệulực từ thời điểm ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Báo cáo tài thiết yếu nhànước đầu tiên được lập theo số liệu tài chủ yếu năm 2018.

Điều15. Tổ chức thực hiện

1.Trước ngày 15 tháng 01 sản phẩm năm, Vụ giá thành Nhà nước - bộ Tài bao gồm cung cấpdanh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc chi phí cấp trung ương; Sở Tài chínhcung cấp danh sách đơn vị dự trù cấp I thuộc ngân sách chi tiêu cấp tỉnh; chống Tàichính - Kế hoạch hỗ trợ danh sách đối chọi vị dự trù cấp I thuộc chi tiêu cấphuyện cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp cho để tổng hợp list đơn vị dự trù cấp I.

Trường hợp trong những năm cóbiến cồn tăng, giảm solo vị dự toán cấp I, những đơn vị nói trên yêu cầu kịp thờicung cấp list cho Kho bạc đãi Nhà nước đồng cấp.

2. Những đơn vị lập Báocáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đối chọi vị, tổ chức có trọng trách cung cấpthông tin để lập report tài chính nhà nước có trọng trách tổ chức triển khai,hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thi hành Thông bốn này.

3. Trong quy trình thựchiện, nếu gồm vướng mắc, đề nghị những cơ quan, đơn vị phản ánh về bộ Tài bao gồm đểnghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận: - văn phòng và công sở Tổng túng bấn thư; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW; - văn phòng TW và các Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng thiết yếu phủ; - Website chủ yếu phủ; - Toà án nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Cục soát sổ văn phiên bản - bộ Tư pháp; - các đơn vị thuộc cùng trực thuộc cỗ Tài chính; - KBNN, Sở Tài chính, những sở, ban, ngành trực thuộc những tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - công sở Ban chỉ huy phòng chống tham nhũng; - Công báo; - Website bộ Tài chính; - Lưu: VT, KBNN (300 bản).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1 x2

  • Xe air blade báo đèn vàng

  • Thông số kỹ thuật nouvo 3

  • Số khung số máy xe air blade thái

  • x